آثار حکم ورشکستگی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
آثار حکم اعسار و ورشکستگی
  • 1808
 حکم اعسار این اهمیت را برای مدعی اعسار دارد که محکوم به را به صورت اقساط می نماید اما هنگامی که اقساط معین شده پرداخت نشود مجدداً جلب صادر می شود و صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که اموالی اگر از وی کشف یا بعدا کشف شود توقیف نگردد . اما در ورشکستگی چنین نیست زیرا تاجر ورشکسته از دخالت در همه اموال و دارائی های خویش ممنوع شده و نه می تواند طلب خویش را از بدهکاران دریافت نماید و می تواند بدهی خویش را بپردازد . در ورشکستگی که اشخاص تاجر مطرح می نمایند تعیین تاریخ توقف بسیار دارای اهمیت است زیرا به شرط اثبات ، دیرکرد را از وی نمی توان دریافت کرد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند