اجرای حکم علیه بدهکاران بانکی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
نحوه اجرای احکام قضایی علیه بدهکاران بانکی...
  • 3868
احکام صادره از مراجع قضایی می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا اقساط ننمایند در حبس باقی خواهند ماند .مگر اینکه دادخواست اعسار و تقسیط را ارائه نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند