تفاوت اعسار با ورشکستگی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
اعسار و ورشکستگی
  • 3070
در بسیاری از مواقع شخص بدهکار یا ضامن ، توان پرداخت مبلغ محکومیت یافته یا محکوم به را ندارد و در این حالت مابین اشخاص تاجر و غیر تاجر تفاوتهایی است که ذیلاً به آن اشاره می شود . مطابق ماده 1 قانون تجارت : « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد » . مطابق ماده 2 قانون فوق ، معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقولی به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد . 2- تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد . 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره . 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای دفع حوائج شخصی نباشد . 5- تصدی به عملیات حراجی 6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد . 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آن طبق ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود لذا باید اقدام به درخواست ورشکستگی نمایند . اما افراد غیر تاجر می توانند مطابق ماده 504 همان قانون تقاضای اعسار را مطرح نمایند . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند