انحلال شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
انحلال شرکت
  • 1181
شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود : 1) زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. 2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد. 3) در صورت ورشکستگی شرکت. 4) زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند. 5) در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. * شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود : 1) در صورتی که شرک هدفی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. 2) زمانیکه شرک برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3) در صورت تصمیم همه شرکاء. 4) در صورت عدم تعدد شرکاء یعنی در صورتی که یک شریک در شرکت باقی بماند. 5) در صورت ورشکستگی شرکت. شرک های تضامنی و نسبی در موارد ذیل منحل می شود: 1)در صورت رضایت تمام شرکاء. 2) در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. 3) در صورت ورشکستگی هر یک از شرکاء. 4)در صورت فوت یا محجور شدن هریک از شرکاء.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند