تغییرات مدیران شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
تغییرات مدیران شرکت
  • 1158
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات مدیران: 1- کپی روزنامه رسمی 2- کپی مدارک شناسایی اعضاء و مدیران جدید 3- کپی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات نکاتی درباره تغییرات مدیران: 1- مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند . 2- مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند که در حالت اول زمانی ست که برای بار نخست بعد از تاسیس انتصاب شده باشند و حالت دوم زمانی ست که مدت مدیریت مدیران پایان یافته یا به هر دلیل عزل شده یا استعفا داده اند . 3- مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود که البته نباید از دو سال تجاوز کند اما انتخاب مجدد آنها بلامانع است و نیز اشخاص حقوقی هم قابل تعیین به عنوان سمت مدیریت هستند اما باید شخصی حقیقی به عنوان نماینده دایمی آنها جهت انجام امور و وظایف مربوط به او معرفی شود .  4- تغییرات مدیران شرکت هم مانند سایر تغییرات طی صورتجلساتی در مجمع مربوطه انجام می گیرد و پس از امضاء به ثبت می رسد و آگهی می شود . البته این مطالب کلیاتی از تغییر مدیران بود اما جزییات آن بسته نوع شرکتها اندک تفاوتی دارد .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند