تغییر آدرس شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
تغییر آدرس شرکت
  • 1234
این تغییر نیز با صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری ، به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس : 1)کپی آگهی تاسیس . 2)کپی روزنامه رسمی . 3)مدارک شناسایی همه اعضا . 4)در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند