پلمپ دفاتر قانونی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
پلمپ دفاتر قانونی
  • 1269
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را دریافت و کلیه امور وفعالیتهای مربوطه را در آن درج نمایند. هدف از استفاده از این دفاتر که در قانون تجارت تعریف شده اند: در آخر هر سال مالی و زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارائه می گردد که مندرجات آن ، مبنای تعیین مالیات خواهد بود البته بشرط اینکه شرایط قانونی در تنظیم دفاتر رعایت شده باشد از جمله اینکه به ترتیب و بدون تراشیدگی و خط خوردگی ولاک گیری باشدو....در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس تعیین و مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر: *کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل. *کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات در صورتیکه شرکت ، تغییرات داشته باشد. *مهر شرکت.  *پروسه پلمپ دفاتر بین یک روز کاری تا یکماه انجام می گیرد.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند