ثبت شرکت تضامنی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
ثبت شرکت تضامنی
  • 1204
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد. مهمترین و رایج ترین شرکت تضامنی ، « صرافی » میباشد . مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل . 3) داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد . 4) اقرارنامه (که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد .) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود . نکات مربوط به شرکت تضامنی 1) در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود . بعنوان مثال: « شرکت تضامنی کیانی و شرکاء ».  2) در این شرکت ، تقسیم منافع بر اساس موازین مقرر در اساسنامه میباشد و در صورتیکه اساسنامه در این مورد سکوت کرده باشد،منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود . 3) در این شرکت شرکاء می بایست حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر انتخاب نمایند . 4) انتقال سهم هریک از شرکاء با رضایت تمامی شرکاء امکانپذیر است . 5) اگر شخصی به عنوان شریک ضامن داخل در شرکت شود ، وی متضامناًمسئول قروضی هم که قبل از حضور وی وجود داشته است خواهد بود . 6) در صورت فوت هریک از شرکاء ، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام (ورثه) متوفی خواهد بود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند