ثبت شرکت نسبی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
ثبت شرکت نسبی
  • 1246
شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته باشند. بعنوان مثال اگر دو شریک به نسبت 80 درصد به 20 درصد تشکیل شرکت نسبی بدهند و مبلغ 1/000/000/000 ریال دین بر ذمه شان قرار گیرد ، بترتیب ، شریک اول 000 /800/000 ریال و شریک دوم  200/000/000 ریال مسئول بازپرداخت دین هستند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. 3)داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد. 4)اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد. 5)اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود. نکات مربوط به شرکت نسبی 1) ذکر عبارت « شرکت نسبی» و حداقل نام یکی از شرکاء در زمان ثبت شرکت ضروری است .بعنوان مثال:" شرکت نسبی علی کیانی و شرکاء". 2) اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که دارند مسئول پرداخت قروض می باشند. *قاعده ی فوق در رابطه ی بین شرکاء صدق نمیکند و تعهدات شرکاء بر اساس قراردادها و موارد تعیین شده میان خودشان است. 3) شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی وارد می شود به میزان سرمایه ای که می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که قبل از ورود او وجود داشته است . *نحوه تأسیس و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی هریک از شركا بعد از انحلال شركت در مقابل بستانکاران می باشد. ثبت شرکت نسبی شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه ای است كه درشركت گذاشته است.(ماده ١٨٣ ق.ت) قانونگذار برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شركاء قید عبارت مزبور را لازم دانسته است. منظور از مسئولیت شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارائی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد.نویسنده : حمیدرضا کاکاوند