ثبت موسسه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
ثبت موسسه
  • 1192
ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است:  « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند » مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیر تجاری ١) اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء 2) تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء ٣) تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه. ۴)فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن . ۵)اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم. 5-1) قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد. 5-2) امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است . موسسات غیر تجارتی به دونوع تقسیم می‌شوند: 1) موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. 2) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند