تحریر ترکه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
سهم الارث
  • 1230
آیا می دانید  سهم الارث دختر به چه میزان است؟؟! تک دختر یا دختر تنها: یک دوم از ماترک (ارث به جا مانده) دو دختر یا بیشتر: دو سوم ماترک که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود . دختر یا دختران در کنار پسر یا پسران :  به نسبت 2 به 1 ماترک.پسران دو سهم و دختران یک سهم .نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی