تصرف عدوانی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
تفاوت دعوای تصرف عدوانی و تخلیه
  • 1271
باید گفت دعوای تصرف عدوانی و تخلیه دو دعوای متفاوت می باشند که برای طرح هر یک از آنها باید شرایطی وجود داشته باشد که با دیگری متفاوت است . دعوای تصرف عدوانی و تخلیه صرفاً در مورد املاک قابل طرح می باشد و قابلیت مطرح شدن در مورد اموال منقول مثل اتومبیل را ندارند . در دعوای تخلیه مشخص می باشد که مالک کیست و همچنین تصرف سابق خوانده در ملک کاملاً قانونی بوده است اما خواهان مدعی است که ادامه تصرف خوانده در ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون بوده مانند مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد همچنان عین مستاجر را در تصرف دارد و مالک می تواند علیه او دعوای تخلیه را مطرح کند . در دعوای تصرف عدوانی ، خواهان دعوا برای اثبات ذی حقی خود به سابقه تصرفش استناد می کند ، در واقع قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبل خود از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد ، حتی اگر متصرف فعلی ، مالک باشد . به این نکته نیز باید اشاره نمود که شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نمی باشد . نویسنده : آتوسا جلیلی