جرایم و تخلفات پزشکی بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
جرایم و تخلفات پزشکی
  • 1207
آیا می دانید در صورت تقصیر پزشک در طبابت ، وی ضامن دیه آسیب شماست؟؟ مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است .در حال حاضر دادسرای ناحیه 19 (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) واقع در  تهران خیابان مطهری نبش گلریز به این گونه جرایم رسیدگی می کند و پس از ارجاع بیمار به کمیسیون سه نفره پزشکی و احراز تقصیر پزشک ،پزشکی خاطی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد .نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی