سقط جنین بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
سقط درمانی
  • 1221
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی ،مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.(ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384) چنانچه بدون در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به سقط جنین شود شخص خاطی مسئول پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس مرحله رشد جنین است.آخرین مرحله از رشد جنین هنگامی است که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه  (به معنی نا معلوم بودن جنسیت است) باشد سه چهارم دیه کامل .  نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
سقط جنین
  • 1173
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی ،مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.(ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384) چنانچه بدون در نظر گرفتن موارد فوق اقدام به سقط جنین شود شخص خاطی مسئول پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس مرحله رشد جنین است.آخرین مرحله از رشد جنین هنگامی است که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل .  (مشتبه به معنی نا معلوم بودن جنسیت است)نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی