چک بلامحل بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
چک بلامحل
  • 1231
برای اینکه ما بتوانیم از طریق دادسرا بر روی چک اقدام کنیم در نظر گرفتن سه نکته الزامی است. الف) چک صادره به روز باشد : منظور از به روز بودن این است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید یکی باشد به طور مثال شرکت بازرگانی الف چکی را مورخ 1395/6/7 در وجه آقای ب صادر می کند و تاریخ سررسید چک نیز همان 1395/6/7است و شخص ب با مراجعه به بانک در همان تاریخ می تواند وجه چک را دریافت کند. ب) دارنده چک می بایست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید چک ، اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه را نماید که در عرف جامعه به اصطلاح می گویند چک را برگشت بزند یعنی اگر همان مثال بالا را در نظر بگیریم شخص ب از تاریخ 1395/6/7، 6 ماه (1395/12/7) فرصت دارد که چک را برگشت بزند. ج) دارنده چک از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت ، 6 ماه فرصت دارد که به دادسرای مربوطه مراجعه کند و شکایت خود را مبنی بر صدور چک بلامحل مطرح کند که اگر همان مثال بالا را در نظر بگیریم می توان گفت چنانچه شخص ب مورخ 1395/7/12( در ظرف مهلت قانونی 6 ماهه برای اخذ گواهی عدم پرداخت)چک را برگشت بزند از این تاریخ به مدت 6 ماه (1396/1/12) فرصت دارد شکایت خود را مطرح کند.نکته:تعقیب کیفری فقط و فقط بر علیه صادرکننده چک امکان پذیراست.نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی